Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

Vragen en antwoorden over sterftecijfers

Waarom maken ziekenhuizen sterftecijfers openbaar? Wat is het sterftecijfer van het Spaarne Gasthuis? Wat vertelt een sterftecijfer over de kwaliteit van zorg?

Het sterftecijfer van het Spaarne Gasthuis vindt u onderaan deze pagina. Waarom onderaan? Omdat het goed is om eerst te lezen wat het sterftecijfer betekent. 

Wat is een sterftecijfer van een ziekenhuis?

Sterftecijfers zijn een zeer algemene indicator voor de kwaliteit van zorg in een ziekenhuis.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek berekent de sterftecijfers voor de Nederlandse ziekenhuizen. Ziekenhuizen maken deze cijfers via hun website openbaar. 

Waarom meten we sterftecijfers?

Sterftecijfers helpen de kwaliteit van zorg verbeteren.

In ziekenhuizen overlijden patiënten, soms verwacht en soms onverwacht. Ziekenhuizen houden gegevens over overlijden bij. Zijn er opvallende gegevens? Dan zoekt het Spaarne Gasthuis naar een verklaring:

 • Valt er iets op aan de behandeling?
 • Was de groep patiënten anders?

De sterftecijfers van een aantal jaar op een rij zetten en de uitschieters onderzoeken is leerzaam.

Wat zegt een sterftecijfer over de kwaliteit in een ziekenhuis?

U wilt met sterftecijfers de kwaliteit van ziekenhuizen vergelijken? Daarvoor hebt u meer nodig dan het aantal overleden patiënten.

Stel dat in het ene ziekenhuis in een jaar tijd 3 mensen overlijden en in een ander ziekenhuis 45. Wat zeggen deze twee getallen? Dat het ene ziekenhuis beter is? Dat hoeft niet zo te zijn. Integendeel.

Misschien behandelt het eerste ziekenhuis minder patiënten. Misschien behandelt het eerste ziekenhuis jongere patiënten en biedt het alleen zorg bij lichtere aandoeningen.

Het aantal overleden patiënten bepalen en dat getal koppelen aan andere gegevens. Dat is nodig om kwaliteit van zorg te vergelijken. Wat voor gegevens? Bijvoorbeeld informatie over:

 • Infecties
 • Leeftijd
 • Soort operatie / ingreep / behandeling

Het sterftecijfer is een manier om het aantal overleden patiënten te koppelen aan andere gegevens: zo is het sterftecijfer een manier waarmee u de kwaliteit van ziekenhuizen vergelijkt. 

Hoe wordt het sterftecijfer berekend?

Het Spaarne Gasthuis gebruikt, net als de meeste ziekenhuizen in Nederland de Hospital Standardized Mortality Rate (HSMR). De HSMR koppelt het aantal sterfgevallen aan andere gegevens.

Een HSMR van 100 geeft aan dat het aantal overleden patiënten in lijn is met het aantal vooraf verwachte sterfgevallen. Een HSMR hoger dan 100 geeft aan dat het aantal sterfgevallen hoger is dan verwacht. Is de HSMR lager dan 100 dan zijn er minder mensen overleden dan verwacht.

De HSMR is een zogeheten indicator voor mogelijk vermijdbare sterfte.

Hoe berekent de HSMR het aantal verwachte sterfgevallen?

De HSMR analyseert een groot aantal gegevens. Het gaat om gegevens zoals:

 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Sociaaleconomische status
 • Ernst van de ziekte
 • Spoed of geplande opname
 • Comorbiditeit (andere ziektes waar de patiënt niet voor is opgenomen maar wel aan lijdt)
 • De verblijfplaats van de patiënt voorafgaande aan de ziekenhuisopname
 • Kalendermaand

Meet het HSMR alles?

Nee. Ten eerste meet het HSMR alleen de sterftecijfers bij 50 veel voorkomende patiëntengroepen. Deze 50 groepen geven een beeld van het ziekenhuis als geheel.

Ten tweede koppelt het HSMR het aantal overleden patiënten alleen aan gegevens die een ziekenhuis ook daadwerkelijk registreert. Sommige gegevens zijn wel van invloed op een sterftecijfers, maar kun je niet registreren.

Denk bij moeilijk te registreren gegevens aan:

 • Algemene conditie van de patiënt
 • Erfelijke factoren
 • Specialisatie van een ziekenhuis
 • Verschil in ontslagbeleid 

Wat doet het Spaarne Gasthuis met de sterftecijfers?

Het Spaarne Gasthuis gebruikt de sterftecijfers intern voor nader onderzoek. Het Spaarne Gasthuis leert van dit onderzoek en verbetert zo de zorg.

Onderzoek naar overleden patiënten gebeurt onder leiding van de Necrologiecommissie. De commissie bestaat uit medisch specialisten. Zij onderzoeken de dossiers van overleden patiënten.

Aandacht gaat vooral uit naar de dossiers van patiënten die voorafgaand aan een ziekenhuisopname een kleine kans hebben op overlijden, maar die toch zijn overleden.

De commissie bespreekt uitkomsten met behandelaars en een aantal maal per jaar bespreekt de commissie de leerpunten met alle ziekenhuismedewerkers. 

Wat is het sterftecijfer van het Spaarne Gasthuis?

Het sterftecijfer 2019 van het Spaarne Gasthuis is 100 (95% betrouwbaarheidsinterval 93 – 108). Het sterftecijfer van het Spaarne Gasthuis is iets gedaald ten opzichte van 2018 en wijkt niet significant af van het landelijk gemiddelde.

Wat zijn de sterftecijfers per patiëntengroep?

Een Standardised Mortality Ratio (SMR) is vergelijkbaar met de HSMR, alleen dan per diagnose- of patiëntengroep. De SMR geeft de verhouding weer van de werkelijke sterfte in een ziekenhuis en de verwachte sterfte voor een bepaalde patiëntengroep.

De SMR koppelt, net als de HSMR, het aantal sterftegevallen aan andere gegevens.

De SMR-cijfers  zijn niet altijd betrouwbaar omdat deze soms zijn gebaseerd op statistisch te kleine en wisselende patiëntenaantallen.

Overzicht van de sterftecijfers per patiëntengroep (SMR’s) over 2019.