Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

Ontwikkelingen nieuwbouw Haarlem

29-8-2018

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem en het Spaarne Gasthuis zijn het eens over een wijziging in de gebiedsontwikkeling rond het ziekenhuis in Schalkwijk. In de afgelopen maanden hebben het Spaarne Gasthuis, Pré Wonen en de gemeente intensief en positief gesproken over meer sociale woningbouw binnen deze ontwikkeling. Het Spaarne Gasthuis wil 40 procent sociale woningbouw opnemen in de planontwikkeling. Hiervoor wordt de eis tot ondergronds parkeren losgelaten.

In maart 2018 stemde het vorige college in met een eerdere intentieovereenkomst en ‘concept Stedenbouwkundige Randvoorwaarden’ voor de gebiedsontwikkeling rond het Spaarne Gasthuis. De raadsmotie ‘Gedifferentieerd is niet verkeerd’ en het coalitieakkoord ‘Duurzaam doen’ waren aanleiding voor de gemeente om opnieuw in gesprek te gaan met het Spaarne Gasthuis en Pré Wonen. Zowel de motie als het coalitieakkoord gaan uit van minimaal 40 procent sociale woningen in het plangebied. In het oorspronkelijke plan was sprake van 15 procent sociale woningen.

Nieuwe uitgangspunten

Een scenario met 40 procent sociale woningbouw bleek haalbaar door de voorwaarden van ondergronds parkeren los te laten. Met het nieuwe uitgangspunt van bovengronds maar wel uit het zicht parkeren, blijft minder ruimte over voor woningbouw. Ter compensatie kan het plangebied eventueel worden vergroot door een gedeelte van het perceel van het Spaarne Gasthuis aan het Delftplein in Haarlem Noord bij de ontwikkeling te betrekken. De bouw van de woningen start naar verwachting in 2022, afhankelijk van de verdere uitwerking van de plannen voor de ontwikkeling van het ziekenhuis

Vervolg

Het college stuurt het besluit over de aangepaste intentieovereenkomst met het Spaarne Gasthuis ter bespreking aan de commissie Ontwikkeling en de raad met het verzoek om een zienswijze. Na ondertekening van de overeenkomst kan het Spaarne Gasthuis met de gemeente de volgende fase (definitiefase) van het project starten. Onderdeel hiervan is het aanpassen van en besluiten over de stedenbouwkundige randvoorwaarden en het verrichten van een haalbaarheidsonderzoek. Als er over de stedenbouwkundige randvoorwaarden is besloten en uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat er binnen deze voorwaarden een nieuw ziekenhuis kan worden gebouwd door het Spaarne Gasthuis, kan de feitelijke koopovereenkomst voor de gemeentegrond worden gesloten.

Voor meer informatie kijk op Ontwikkeling Spaarne Gasthuis (Gemeente Haarlem)