Sluiten
Thuis in
uw dossier

SCOUT 1: COVID-19-onderzoek

22-12-2020

Door Nico Sosef

Chirurg

De COVID-pandemie heeft een stortvloed aan wetenschappelijk onderzoek gegenereerd. Niet gek natuurlijk bij een onbekende virale ziekte. Eén van de eerste grootschalige onderzoeken was SCOUT 1. Lokale hoofdonderzoeker in het Spaarne Gasthuis en traumachirurg Nico Sosef belicht de waarde ervan.

“Aan het begin van de eerste COVID-golf was veel onduidelijk. Er waren veel patiënten die geopereerd zouden worden, met algehele anesthesie, van wie we niet wisten of ze drager van het virus waren. Asymptomatische patiënten dus. Om drie redenen wilden we voordat een operatie startte COVID-19 kunnen uitsluiten: om de patiënt zelf te beschermen, want dragers van het virus hadden mogelijk een verhoogde kans op complicaties, om andere patiënten te beschermen zodra de geopereerde terug naar de zaal zou gaan en om eigen medewerkers te beschermen, want bijvoorbeeld bij intuberen en detuberen komen relatief veel aerosolen vrij.”

Preoperatieve screening

“Voordat SCOUT 1 startte (maart/april 2020), waren we al bezig om patiënten die een grote operatie moesten ondergaan en mogelijk beademd zouden moeten worden, grondig te screenen met behulp van gedetailleerde vragenlijsten. Daarnaast waren we CT-scans gaan maken om een eventuele coronabesmetting uit te sluiten. Naast de geplande groep patiënten was er ook een ongeplande acute groep, namelijk de asymptomatische patiënten die via de spoedeisende hulp bij chirurgie terechtkwamen. Om het effect van de preoperatieve screening bij asymptomatische patiënten te vergroten, is SCOUT 1 gestart. Het Spaarne Gasthuis is benaderd om aan deze studie mee te doen en hierop hebben wij positief gereageerd.”

14 ziekenhuizen, 2.093 patiënten

“Onder leiding van het Amsterdam UMC is een groot onderzoekscohort gevormd van 14 ziekenhuizen. De kernvraag was: hoe kunnen we uitsluiten dat patiënten die geopereerd gaan worden en die asymptomatisch zijn toch het virus bij zich dragen? Het onderzoek was deels retrospectief (want we hebben reeds verzamelde data geleverd), maar met een vooral prospectief doel. In totaal zijn 2.093 patiënten in het onderzoek geïncludeerd, deels spoed-patiënten, deels geplande patiënten. Na het afschalen van zorgonderdelen, betrof het alleen nog patiënten gerelateerd aan trauma, vaatproblematiek en oncologie.”

Studie met grote waarde

“Dankzij de grote onderzoekspopulatie – en de voortvarend geleverde medewerking vanuit meerdere afdelingen – is de betrouwbaarheid van de SCOUT 1-studie groot. We hebben veel onzekere preoperatieve variabelen rondom COVID-19 in het onderzoek geïntegreerd en de impact ervan kunnen benoemen en beoordelen. Zo bleek bijvoorbeeld al snel dat een CT-scan zuiver en alleen als screening, geen toegevoegde waarde heeft. De enorme druk op de afdeling radiologie kon dus verlaagd worden. Wat het onderzoek ook uitwees, was dat de keelkweek – de PCR-test – juist wel de aanwezigheid van het virus kon bevestigen dan wel uitsluiten. Zo konden we besmettingsrisico’s voor, tijdens en na operaties minimaliseren.”


SCOUT 1

Spaarne Gasthuis was één van de 14 deelnemende ziekenhuizen. Traumachirurg Nico Sosef was namens Spaarne Gasthuis lokale hoofdonderzoeker en gaf leiding aan het onderzoeksteam, bestaande uit radioloog Mark Lobatto, arts-microbioloog Björn Herpers en chirurg in opleiding Pepijn Weeder.

Meer informatie over het onderzoek.