Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

Nieuwbouw Haarlem Zuid

Het Spaarne Gasthuis vernieuwt de komende jaren een deel van de gebouwen in Haarlem Zuid. Deze gebouwen voldoen over enige tijd namelijk niet langer aan de normen die het ziekenhuis stelt, zoals goede en efficiënte zorgverlening en een fijne verblijf- en werkomgeving. Het Spaarne Gasthuis bouwt een nieuw ziekenhuis naast de huidige locatie in de hoek van de Boerhaavelaan en de Europaweg. Om het gebied zo goed mogelijk in te zetten worden ook woningen met parkeerplaatsen binnen het plangebied gebouwd.

Hoe gaat het nieuwe ziekenhuis eruit zien?

Het Spaarne Gasthuis heeft een visie voor het nieuwe ziekenhuis: dit is het toekomstplaatje. Deze visie is samen met de medewerkers van het ziekenhuis uitgewerkt in een basisprogramma en samen met de gemeente Haarlem en woningbouwcorporatie Pré Wonen in een masterplan en in een inmiddels vastgesteld bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan.

Onze visie op nieuwbouw

Het ziekenhuis èn de directe omgeving

Met het voorontwerp bestemmingsplan geven gemeente Haarlem, Spaarne Gasthuis en woningbouwcorporatie Pré Wonen invulling aan hun voornemen om het Spaarne Gasthuis terrein in Haarlem Zuid te ontwikkelen. Het plan is om het ziekenhuis beter te verbinden met de omgeving en te combineren met woningbouw. Met de gemeente is afgesproken 40% sociale huurwoningen te realiseren in het gebied. Het wordt een verbinding van werken, wonen, zorg en recreatie in een duurzame, helende en groene omgeving.

Een functioneel gebouw

Het nieuwe ziekenhuisgebouw wordt efficiënt en klaar voor de toekomst gebouwd en ingericht. Dit gebeurt op basis van nieuwe ontwikkelingen in de zorg en de eisen die patiënten stellen aan moderne ziekenhuiszorg. Basiszorg is altijd aanwezig, maar in Haarlem Zuid komt de nadruk op een groot aantal specifiek acuut-klinische functies te liggen. Denk daarbij aan een OK-complex, afdelingen voor intensieve zorg, klinieken voor acute en complexe zorg en technologisch hoogstaande diagnostische voorzieningen. En natuurlijk een moderne spoedeisende hulp.

Waarde toevoegen

Duurzaamheid, een helende omgeving, groen, en ook flexibiliteit en circulariteit zijn belangrijke uitgangspunten voor de bouwplannen in Haarlem Zuid. Samen met zijn patiënten werkt het Spaarne Gasthuis aan de gezondheid van patiënten èn medewerkers. Het Spaarne Gasthuis verbetert voortdurend de kwaliteit van de zorg en behandelingen. De mens als persoon staat hierbij centraal en daarom wil het ziekenhuis met nieuwbouw extra waarde toevoegen aan de zorg.

Wat gebeurt er met de huidige gebouwen?

Aan het beddenhuis met verpleegafdelingen zijn cultuurhistorische waarden toe te kennen. Dat betekent dat het wenselijk was geweest dit gedeelte te laten staan. Echter, om de ontwikkeling van het gebied mogelijk te maken moet het bestaande ziekenhuis volledig worden gesloopt. Het handhaven blokkeert de toekomstige ontwikkeling van het Spaarne Gasthuis. De bouwstructuur past niet bij de filosofie van moderne patiëntenzorg. Ook is het niet passend en niet financieel haalbaar om het beddenhuis te verbouwen. De gemeente Haarlem heeft ingestemd met de sloop van het beddenhuis. De poliklinieken, het laboratoriumgebouw, het Boerhaavegebouw en de Zuiderpoort blijven behouden.

Wie zijn er betrokken bij de ontwikkeling van het terrein?

Bij de ontwikkeling van het terrein zijn het Spaarne Gasthuis, de gemeente Haarlem en woningcorporatie Pré Wonen betrokken. Het ziekenhuis krijgt bij de ontwikkeling steun van externe adviseurs, ervaren op het gebied van bouwprojecten in de zorg.

Gaat het ziekenhuis weg uit Hoofddorp?

Nee, het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp blijft gewoon bestaan. Het is niet de bedoeling dat de nieuwbouw in Haarlem Zuid deze locatie gaat vervangen. Er blijven meerdere hoofdlocaties, waaronder Hoofddorp en Haarlem Noord.

Stand van Zaken

De nieuwbouw in Haarlem Zuid bevindt zich nog in een voorbereidende fase. Er moeten nog diverse besluiten worden genomen voordat het ziekenhuis daadwerkelijk de verdere stappen kan nemen naar ontwerp en uitvoering. Belangrijk daarbij zijn de eisen voor veilige, hoogwaardige en vernieuwende zorg. Het nieuwe ziekenhuis moet voldoen aan de laatste ontwikkelingen maar ook duurzamer en compact zijn.

Samen optrekken

Gemeente Haarlem, Spaarne Gasthuis en Pré Wonen streven naar een zo hoogwaardig mogelijke gebiedsinvulling. Het college van B&W heeft op 12 november 2019 ingestemd met het masterplan. In december is dit besproken door de commissie Ontwikkeling van de gemeenteraad, die er op 10 december mee instemde. Parallel is er ook een besluitvormingstraject binnen het ziekenhuis zelf geweest met raad van bestuur, raad van toezicht en de medische staf coöperatie Kennemerland.
Het Spaarne Gasthuis en de gemeente Haarlem hebben op 6 februari 2020 de overeenkomst getekend waarin afspraken over rollen en verantwoordelijkheden worden vastgelegd.

In september 2020 is het eerste Europaweg Journaal uitgegeven met diverse artikelen over hoe het gebied in Schalkwijk gaat vernieuwen. Tijdens de Dag van de Architectuur op 19 juni 2021 was er veel aandacht voor de vernieuwing van Schalkwijk en het nieuwe Schalkstad.

Vanaf in december 2020 en januari 2021 lagen de stukken rondom het bestemmingsplan ter inzage en op 6 januari 2021 was er een digitale inspraakavond. Naar aanleiding hiervan was het mogelijk om een zienswijze bij de gemeente in te dienen. Die zienswijzen zijn beoordeeld en op 26 april 2021 besproken bij het College van B&W, op 12 mei 2021 bij de Commissie Ontwikkeling en op 27 mei 2021 goedgekeurd in de raadsvergadering van de gemeente Haarlem. De gemeente heeft op 3 augustus 2021 het besluit gepubliceerd en in september 2021 is het bestemmingsplan definitief goedgekeurd door de Raad van State.

Ook in september 2021 is het tweede Europaweg Journaal door de gemeente Haarlem uitgegeven, met daarin aandacht voor het groen rondom het Spaarne Gasthuis.

Verbouwen voor veilige en goede zorg

Het Spaarne Gasthuis verbouwt nog steeds in Haarlem Zuid omdat de nieuwbouw nog een aantal jaren moet worden voorbereid. Het is belangrijk dat de huidige gebouwen in goede staat blijven om zo de zorg in Haarlem Zuid voor onze patiënten te blijven garanderen.

Komen er veranderingen in het personeelsbestand door de nieuwbouw?

Er zijn geen veranderingen te verwachten in het personeelsbestand van het ziekenhuis die worden veroorzaakt door nieuwbouw.

Planning

Het Spaarne Gasthuis is in 2020 gestart met het opstellen van een programma van eisen. Hierin komen alle eisen te staan waaraan het nieuwe ziekenhuis moet voldoen op ruimtelijk, technisch, functioneel en ervaringsgericht gebied. Medewerkers en patiënten worden bij het opstellen betrokken. Op basis van dit programma werken de architect en adviseurs het ontwerp samen met patiënten en medewerkers uit.

Belangrijke momenten in de planning

juli 2018
–   Intentieovereenkomst Spaarne Gasthuis en gemeente Haarlem goedgekeurd

februari 2019
–  Verkoopovereenkomst Spaarne Gasthuis en gemeente Haarlem goedgekeurd
–  Verkoopovereenkomst Spaarne Gasthuis en Pré Wonen goedgekeurd
–  Stedebouwkundige randvoorwaarden goedgekeurd

oktober 2019 
–  Vaststelling ruimtelijke, financiële en planologische haalbaarheid

december 2019     
–  Masterplan goedgekeurd
–  Anterieure overeenkomst Spaarne Gasthuis en gemeente Haarlem goedgekeurd
–  Vaststellen plan van aanpak ontwerpfase

februari 2020
–  Ondertekening anterieure overeenkomst Spaarne Gasthuis en gemeente Haarlem

2020 
–  Uitwerken bestemmingsplan
–  Vanaf 18 december liggen stukken bestemmingsplan ter inzage (gedurende 6 weken) bij de gemeente Haarlem

januari – september 2021
– 6 januari – digitale inspraakavond bestemmingsplan
– 28 januari – einde termijn indienen zienswijzen n.a.v. ontwerp bestemmingsplan
– 26 april – vergadering College B&W – bestemmingsplan
– 12 mei – vergadering Commissie Ontwikkeling – bestemmingsplan
– 27 mei – raadsvergadering – bestemmingsplan goedgekeurd
– september – raad van state – bestemmingsplan onherroepelijk goedgekeurd

2020 – 2021       
–  Opstellen programma van eisen
–  Opstellen ‘vlekkenplan’ en structuurplan

2021 –  2022          

–  Diverse stadia van ontwerpen

Globale planning ontwerpfase

Vanaf 2022 start het Spaarne Gasthuis met het ontwerpen van het nieuwe ziekenhuis. Hierbij worden vele specialismen in het ziekenhuis betrokken. Op zeker moment worden de plannen omgezet in bouwactiviteiten. Naar verwachting is de hele nieuwbouw van het ziekenhuis in 2027 gereed, afhankelijk van ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld rondom stikstof.

Bestemmingsplan

Samen met de gemeente start het ziekenhuis, na vaststelling masterplan, de uitwerking van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan werd van 18 december 2020 tot 28 januari 2021 ter visie voorgelegd. Dit is het moment waarop de omwonenden en andere betrokkenen konden reageren. Op 6 januari 2021 hield de gemeente Haarlem een digitale inspraakavond. De gemeenteraad heeft op 27 mei 2021 het bestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan goed gekeurd. In september 2021 heeft de Raad van State het bestemmingsplan onherroepelijk goedgekeurd.

Het ‘ontwerp beeldkwaliteitsplan’ van het Spaarne Gasthuis kunt u hier bekijken.

Een toelichting op het beeldkwaliteitsplan kunt u zien in dit filmpje.

 

Ontwerp

Het Spaarne Gasthuis bouwt een nieuw ziekenhuis ter vervanging van het bestaande ziekenhuis op locatie Haarlem Zuid. De omvang daarvan betreft circa 60.000 m2. Het huidige polikliniekgebouw blijft staan en wordt mogelijk in een volgende fase vervangen. Ook blijft er ruimte op het terrein om te gebruiken bij toekomstige ontwikkelingen.

Over het ontwerp

Een functioneel gebouw

Het nieuwe ziekenhuisgebouw wordt efficiënt en klaar voor de toekomst gebouwd en ingericht. Dit gebeurt op basis van nieuwe ontwikkelingen in de zorg en de eisen die patiënten stellen aan moderne ziekenhuiszorg. Basiszorg is altijd aanwezig, maar in Haarlem Zuid komt de nadruk op een groot aantal specifiek acuut-klinische functies te liggen. Denk daarbij aan een OK-complex, afdelingen voor intensieve zorg, klinieken voor acute en complexe zorg en technologisch hoogstaande diagnostische voorzieningen. En natuurlijk een moderne spoedeisende hulp.

De nieuwe plek van het ziekenhuis

Het ziekenhuis komt te staan op de hoek van de Europaweg en de Boerhaavelaan.

Hoe ziet het nieuwe ziekenhuis eruit?

We weten nog niet precies hoe het ziekenhuis eruit gaat zien. Er komt een programma van eisen. Daarin wordt rekening gehouden met de te verwachten ontwikkelingen in de gezondheidszorg en met de wensen van de patiënten. De komende maanden wordt dit programma van eisen verder uitgewerkt samen met de medewerkers en patiënten van het ziekenhuis.

Nieuwe routes

Het nieuwe ziekenhuis is straks voor patiënten en bezoekers met de auto toegankelijk vanaf de Europaweg en de Boerhaavelaan. Voor medewerkers komt de ingang de Amerikaweg. De woningen worden ontsloten vanaf de Kennedylaan. Te fiets en te voet zijn er meerdere toegangen.

Spoedeisende hulp

De spoedeisende hulp komt op een plek waar iedereen in acute nood snel terecht kan. Ook de ambulances vanuit de regio zullen de spoedeisende hulp snel kunnen bereiken. Naar verwachting zullen zij aanrijden via de Boerhaavelaan zoals ook nu het geval is.

Nieuwbouw maakt duurzaam mogelijk

Ja, het nieuwe ziekenhuis wordt zeker een duurzaam gebouw. Daar houden we rekening mee in de materialen die we gebruiken, de installaties waarmee het gebouw wordt uitgerust en de wijze waarop we bijvoorbeeld omgaan met afvoer van afvalstoffen. Het voordeel van nieuwbouw is dat je dit als uitgangspunt kunt gebruiken.

Een groene omgeving

Er komt rondom het ziekenhuis groen zodat patiënten, bezoekers en medewerkers een prettige omgeving direct om het ziekenhuis zullen hebben. We kijken ook naar mogelijkheden om groen op andere plekken in en op het ziekenhuis te realiseren. In het ontwerp beeldkwaliteitsplan  vindt u een goed beeld hiervan.

Een gebouw in een andere vorm

Het nieuwe ziekenhuis krijgt een andere vorm dan het huidige gebouw. Dat is ontworpen in de jaren ’60 naar de maatstaven van dat moment. Naar verwachting wordt het nieuwe gebouw compacter en gaat het 5 – 8 etages tellen.

Samen optrekken en delen verantwoordelijkheden

Het ziekenhuis heeft met de gemeente Haarlem en Pré Wonen afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het terrein. Dat betekent dat er is vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is en wat er wel of niet wordt gebouwd. Tijdens het hele traject zijn de verschillende partijen met elkaar in gesprek over de stappen die worden genomen.

Meedenken met het ziekenhuis

Ik ben medewerker en wil meedenken

Medewerkers kunnen zich melden via het afdelingshoofd, medisch manager of zorgmanager. Per afdeling wordt in overleg met het MSCK een team samengesteld dat gaat meedenken.

Ik werk niet in het ziekenhuis, maar wil wel meedenken

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via samenvooruit@spaarnegasthuis.nl. We onderzoeken op dit moment de beste mogelijkheid om ieders inbreng goed tot zijn recht te laten komen.

Mijn vragen zijn nog niet beantwoord

U kunt al uw vragen over de nieuwbouw in Haarlem Zuid stellen via het email-adres samenvooruit@spaarnegasthuis.nl.

Omgeving

Het plan is om het ziekenhuis beter te verbinden met de omgeving en te combineren met woningbouw. Het wordt een verbinding van werken, wonen, zorg en recreatie in een duurzame, helende en groene omgeving.

Veranderingen

Sommige gebouwen blijven nog even

Het is de bedoeling dat een deel van het huidige ziekenhuis wordt gesloopt. De gebouwen waarin op dit moment de poliklinieken zijn gevestigd, het laboratoriumgebouw, Zuiderpoort en het Boerhaavegebouw blijven voorlopig staan.

Een ander uitzicht

De plaats van het ziekenhuisgebouw verandert en dat betekent dat een aantal omwonenden een ander uitzicht krijgt dan dat ze op dit moment hebben. We gaan in gesprek met de bewoners en daarnaast is er de formele zienswijze van het bestemmingsplan.

Parkeren

Nieuwe parkeerplekken

Er wordt voor aanvang van de bouw een tijdelijke parkeergarage gebouwd zodat er tijdens de bouw evenveel parkeerplaatsen beschikbaar zijn als nu.

In de nieuwe situatie komen de parkeerplaatsen voor patiënten, bezoekers en medewerkers dicht in de buurt van het ziekenhuis te staan. Hoe het parkeerterrein er precies uit gaat zien, is op dit moment nog niet bekend. Het worden in ieder geval bovengrondse parkeerplaatsen en uiteraard is het de bedoeling dat iedereen altijd een parkeerplek kan vinden.

Betaald parkeren

Net als in de huidige situatie moet iedereen betalen voor het parkeren. De parkeervergoeding is bedoeld voor het onderhoud aan de parkeergarages. Er is geen winstoogmerk.

Parkeren in de buurt

Het is, net als nu, niet de bedoeling dat patiënten, bezoekers en medewerkers op andere plekken parkeren dan op het ziekenhuisterrein. De gemeente Haarlem onderzoekt samen met omwonenden hoe de algemene parkeeroverlast in de huidige situatie verkleind kan worden. Hierover zijn zij in gesprek met onder andere de vier wijkraden van Schalkwijk.

Fietsen, scooters en motoren

Ook voor het veilig stallen van fietsen, scooters en motoren bij het ziekenhuis worden plannen ontwikkeld.

Voorzieningen elektrische fietsen en auto’s

Het Spaarne Gasthuis gaat zowel in de parkeergarages als in de fietsenstallingen voorzieningen aanbieden om de elektrische auto’s en fietsen te kunnen opladen.

Route

Een nieuwe toegang

Het nieuwe ziekenhuis is straks met de auto toegankelijk vanaf de Europaweg en Boerhaavelaan voor patiënten en bezoekers. Voor medewerkers komt de ingang de Amerikaweg. De woningen worden ontsloten vanaf de Kennedylaan. Te fiets en te voet zijn er meerdere toegangen.

Verkeer rondom het ziekenhuis

Het Spaarne Gasthuis en de gemeente Haarlem kijken zorgvuldig naar de invulling van de routes richting het ziekenhuis. De verkeersdrukte in Schalkwijk verandert door het nieuwe ziekenhuisgebouw niet. De route naar het ziekenhuis wordt wel anders. Er komen bijvoorbeeld woningen bij en gebouwen gaan weg.

Openbaar vervoer

Ook het nieuwe ziekenhuis blijft goed bereikbaar met de bus. De gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland zijn verantwoordelijk voor het openbaar vervoer bij het ziekenhuis. Zij houden rekening met de ontwikkelingen in en rondom het ziekenhuis.

Aanrijdende ambulances

Op dit moment staan diverse huizen aan de Boerhaavelaan dichtbij de ingang voor de ambulances. Over de overlast hierdoor zijn door de gemeente Haarlem en de Centrale Post Ambulances afspraken gemaakt. De aanrijroute blijft vermoedelijk via de Boerhaavelaan.

Woningbouw

Het Spaarne Gasthuis en het college van B&W van de gemeente Haarlem hebben al in 2018 afspraken gemaakt over het gebied rondom Haarlem Zuid. Voorheen zaten er ook sociale huurwoningen in de inmiddels afgebroken zusterflat van het ziekenhuis. De eerste nieuwbouwplannen werden gewijzigd vanwege een motie van de gemeenteraad. Daarbij ging het vooral om meer sociale woningbouw op het terrein. Overeengekomen is dat er circa 200 woningen komen waarvan 40% sociale woningbouw is (in plaats van de eerder afgesproken 15%). Om die reden is de eis van een dure ondergrondse parkeergarage komen te vervallen. Deze parkeergarage komt nu bovengronds.

Spaarne Gasthuis is geen woningontwikkelaar

Het Spaarne Gasthuis heeft vanuit de Gemeente de verplichting om woningen te bouwen. Dit heeft de Gemeente als voorwaarde gesteld bij de grondverkoop. Deze grond wordt aangekocht omdat dit de beste plek voor het nieuwe ziekenhuis is. Het Spaarne Gasthuis is echter geen woningbouwontwikkelaar en zal deze verplichting daarom op de markt brengen. Dat betekent dat de grond voor de woningen aan een derde partij verkocht wordt voor het bouwen van de woningen.

Bouwactiviteiten

De gemeente Haarlem is verantwoordelijk voor de vernieuwing van het stadsdeel Schalkwijk in de komende jaren. De ontwikkeling en nieuwbouw van het Spaarne Gasthuis sluit hierop aan.

In gesprek met de wijkraden

Een bouwproject verloopt nooit helemaal zonder overlast voor de directe omgeving. Het Spaarne Gasthuis en de gemeente Haarlem zorgen er uiteraard voor om deze overlast tot een minimum te beperken. Hierover zijn zij in gesprek met onder andere de vier wijkraden van Schalkwijk.